Δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές για την περίοδο της πανδημίας Covid-19

Ανακοινώσεις

Συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές την περίοδο της πανδημίας Covid-19

Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές διατύπωσε  στο υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ.522/23-04-2020 έγγραφό της συστάσεις σχετικά με την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές την Περίοδο της Πανδημίας Κορωνοϊού (Covid-19).

Το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου έχει ως ακολούθως: 

"Θέμα: «Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές την Περίοδο της Πανδημίας Κορωνοϊού (Covid-19)»Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές (εφεξής Ειδική Επιτροπή),

έχοντας πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας της κατάστασης λόγω της πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19) η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία όλων, ιδιαίτερα δε των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και των επαγγελματιών υγείας, .

αναγνωρίζοντας το έργο των εργαζομένων στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, στα ψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείών και στις άλλες μονάδες ψυχικής υγείας, οι οποίοι φροντίζουν τους νοσηλευόμενους και τους ενοίκους, κατά την εκεί παραμονή τους για τις ανάγκες της ψυχιατρικής θεραπείας τους, να μην μολυνθούν από τον κορωνοϊό,

λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη α) τις αποφάσεις και οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα μέτρα δημόσιας υγείας, β) τις ανακοινώσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Λοιμωξιολόγων, γ) τις ανακοινώσεις του ΠΟΥ και, δ) την ανακοίνωση της Επιτροπής για· την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης “Δήλωση Αρχών που σχετίζονται με τη θεραπεία ατόμων που στερούνται την ελευθερία τους στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού”,

θεωρεί ότι τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης πρέπει να σέβονται και προστατεύουν τον πυρήνα των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως το δικαίωμα στη ζωή, στην αξιοπρέπεια, στην ισότητα και στη χωρίς διάκριση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην πληροφόρηση.

Πιο συγκεκριμένα, τα περιοριστικά μέτρα της ελευθερίας της κίνησης εντός των μονάδων ψυχικής υγείας, που λαμβάνονται λόγω της πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19), θα πρέπει να είναι τα απολύτως αναγκαία και αναλογικά, καθώς αυτά επιδρούν αρνητικά στην πορεία της ψυχικής τους ασθένειας.

 

Ως εκ τούτου, ισχύουν ή θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 

1)    Οι καθηλώσεις δεν επιτρέπονται στα ψυχιατρικά τμήματα γενικών και ψυχιατρικών νοσοκομείων. Κατ’ εξαίρεση όταν εφαρμόζονται, ακολουθούνται ως προς αυτές οι Οδηγίες της CPT του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ειδικής Επιτροπής και του Υπουργείου Υγείας.

 

2)    Δεδομένης της απαγόρευσης του επισκεπτηρίου και των αδειών, λόγω της πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19), θα πρέπει να διευκολύνεται σε όλες τις μονάδες ψυχικής υγείας, η επικοινωνία των νοσηλευομένων και των ενοίκων μέσω των κινητών τηλεφώνων και βιντεο-συνομιλίας με τα συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, καθώς και η πρόσβαση στο internet, ιδιαίτερα στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα,

 

3)    Η πλήρης, σαφής και κατανοητή ενημέρωση των νοσηλευομένων και ενοίκων σχετικά με την πανδημία, τους κινδύνους και τα επακόλουθα που αυτή συνεπάγεται, καθώς και η εκπαίδευσή τους για την απόκτηση δεξιοτήτων ως προς τα μέτρα αυτό-προστασίας.

 

4)   Τηρουμένων των μέτρων προφύλαξης, να προγραμματιστεί η καθημερινή πρόσβαση σε ανοικτούς χώρους των νοσηλευομένων στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και ιδιαίτερα των ενοίκων σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ενώ με την ενίσχυση των μονάδων με νέο προσωπικό να οργανωθεί περπάτημα.

 

5)    Να υπάρχει συχνή παρουσία του προσωπικού στη φροντίδα του ψυχικά ασθενή, νοσηλευόμενου ή ενοίκου ο οποίος τυχόν απομονωθεί ως ύποπτο κρούσμα από κορωνοϊό. Το προσωπικό για λόγους δικής του προστασίας πρέπει να λαμβάνει απαραιτήτως τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης και ελέγχου.

 

Επίσης, προτείνεται προς το Υπουργείο Υγείας 1) να μεριμνήσει από κοινού με τις Υ.ΠΕ για την ανάπτυξη κινητών μονάδων κατ’ οίκον νοσηλείας ανά τομέα ψυχικής υγείας για την αποφυγή των εκούσιων και ακούσιων νοσηλειών, 2) να συστήσει προς τα ψυχιατρικά τμήματα γενικών ή ψυχιατρικών νοσοκομείων την τακτική αξιολόγηση της αναγκαιότητας συνέχισης της ακούσιας νοσηλείας των νοσηλευομένων και όποτε κρίνεται ενδεδειγμένο, τηρουμένων των μέτρων προφύλαξης και ελέγχου για κορωνοϊό, τη χορήγηση εξιτηρίου ή και την παραπομπή τους σε κοινοτικές μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και, 3) να διευκολύνει, κατ’ εξαίρεση, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές ή ψυχικές αναπηρίες, οι οποίοι λόγω κοινωνικού αποκλεισμού συχνά δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά. 

Τέλος, ζητείται από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να δοθούν Οδηγίες προς τις κατά τόπους Εισαγγελικές Αρχές ώστε να αποφεύγονται οι ακούσιες νοσηλείες και οι ασθενείς να παραμένουν στην κατοικία τους, να λαμβάνουν την αγωγή τους και να παρακολουθούνται συστηματικά δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικά από τις πρωτοβάθμιες μονάδες ψυχικής υγείας του κάθε τομέα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ"

 

 

 

Πηγή άρθρου: https://mentalhealth-law.blogspot.com/

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις