Επιστημονικό πλαίσιο

Μοντέλο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης
 
Η μεθοδολογία της υποστηριζόμενης απασχόλησης  είναι βασισμένη στη διεθνή εμπειρία και στο μοντέλο του Individual Placement and Support (IPS) (Μοντέλο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης), παράδειγμα που προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πιο συγκεκριμένα η καινοτομία της μεθόδου έγκειται:

 • Στην εξατομικευμένη  αξιολόγηση του υποψηφίου
 • Στην  ανάλυση των επιθυμιών του κάθε ατόμου
 • Στη προετοιμασία του υποψήφιου για την αγορά εργασίας
 • Στην προσέγγιση του εργοδότη και καταγραφή των αναγκών του σε εργατικό δυναμικό.
 • Στο κατάλληλο ταίριασμα εργοδότη- εργαζόμενου (job matching)
 • Στην εκπαίδευση του εργαζόμενου στο χώρο εργασίας (mentoring/ on the job training)
 • Στη συνεχή υποστήριξη του ατόμου και του εργοδότη

Η εύρεση εργασίας και η εργασιακή αποκατάσταση αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους του εξατομικευμένου σχεδίου φροντίδας των ωφελουμένων του ΚοιΣΠΕ "Ηλιοτρόπιο". Αποτελεί το μέσον για την περαιτέρω αυτονόμηση και ανεξαρτησία . Η διαδικασία της εργασιακής επανένταξης εγγράφεται στο συνεχές της φροντίδας. Βασίζεται σε ένα απαρτιωμένο μοντέλο κοινοτικής φροντίδας που λαμβάνει υπόψιν του, εξατομικευμένα, τις αξίες και τα δυνατά σημεία του κάθε ωφελούμενου και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Το βασικότερο ζητούμενο είναι η επιθυμία για εργασία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

  1. Αξιολόγηση εργασιακής ετοιμότητας
 
Το εργαλείο αξιολόγησης έχει δομηθεί βάσει στοιχείων της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται, όσο γίνεται, μια πιο ολοκληρωμένη καταγραφή και απεικόνιση των αναγκών, δυνατών και αδύνατων στοιχείων του κάθε ωφελούμενου. Οι ερωτήσεις  αφορούν το ψυχοκοινωνικό, εκπαιδευτικό και εργασιακό ιστορικό του ωφελούμενου στην προσπάθεια καταγραφής μιας όσο γίνεται πολύπλευρης και ολοκληρωμένης εικόνας του. 
 
Σκοπός της εργασιακής αξιολόγησης είναι:

 • η διεύρυνση των επιθυμιών, ονείρων, ταλέντων  και στόχων του ωφελούμενου
 • η επεξεργασία και αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων που ο ωφελούμενος μπορεί να αντιμετωπίζει σχετικά με την προσπάθεια αναζήτησης εργασίας
 • η επαναδιαπραγμάτευση των στόχων των ωφελουμένων και η πιθανή επανατοποθέτησή τους  σε πιο εφικτούς και ρεαλιστικούς
 • ιδανικά η αναζήτηση θέσεως εργασίας βάσει των επιθυμιών και αναγκών του ωφελουμένου και όχι μόνο βάσει της προσφοράς  της αγοράς εργασίας.

Η αξιολόγηση εργασιακής ετοιμότητας αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που αξιολογεί συνεχώς και τροποποιεί, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, τα εργαλεία αξιολόγησης προκειμένου αυτά να γίνονται περισσότερο ‘‘ευαίσθητα’’ και να αποτυπώνουν πληρέστερα την εικόνα του κάθε ωφελούμενου. 

  2.Ομάδα ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων (job club)
 
Αντικείμενο της ομάδας αυτής είναι η ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων σε λήπτες υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που σχετίζονται με την αυτό-εικόνα, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την αυτοδιαχείριση, τη διαχείριση του άγχους, τη λήψη της απόφασης, τη διαχείριση χρόνου,  την επίλυση  προβλημάτων,  τη διαχείριση  κρίσεων και συγκρούσεων και βοηθούν το άτομο να αναζητά εργασία πιο αποτελεσματικά, αλλά και να προσαρμόζεται καλύτερα στην επαγγελματική του ζωή. Η καλλιέργεια των προαναφερόμενων δεξιοτήτων έχει σχεδιαστεί  ώστε να γίνεται τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε μικρές ομάδες με την αξιοποίηση  διευκολυντών στο πλαίσιο λειτουργίας λέσχης εργασίας (job club).

 3. Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις υποστήριξης

Γνωρίζουμε καλά ότι η εύρεση και η διατήρηση μιας θέσης απασχόλησης αποτελεί ένα δύσκολο και παράλληλα γενναίο εγχείρημα για κάποιον που αντιμετωπίζει ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Για αυτό τον λόγο, το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης του ΚοιΣΠΕ "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ" έχει προγραμματίσει μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις εργαζομένων στα γραφεία του συνεταιρισμού. Με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται η ευκαιρία να συζητάμε όλοι μαζί ενδεχόμενες δυσκολίες σχετικά με την εργασία, ή να μοιραστούμε προτάσεις που θα μπορούσαν βοηθήσουν όλη την ομάδα συνολικά. Ακόμα, το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης προγραμματίζει και ατομικές συναντήσεις με τους εργαζόμενους του, ώστε να παρέχεται και ένα πιο εξατομικευμένο πλάνο υποστήριξης βασισμένο στις ανάγκες και τις δεξιότητες κάθε ενδιαφερόμενου.

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις