Ποιοί είμαστε

 

 Ο ΚοιΣΠΕ «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ»

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο» λειτουργεί από το 2008 και βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ). Στόχος του ΚοιΣΠΕ "Ηλιοτρόπιο" αποτελεί η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και εργασιακή επανένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Αποτελεί πρωτοβουλία επαγγελματιών και φορέων ψυχικής υγείας στη ΒΑ Αττική και συνεργάζεται με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με φορείς ψυχικής υγείας.

Η επαγγελματική απασχόληση θεωρείται διεθνώς ως προϋπόθεση για την κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και αποκλεισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της οικονομικής τους αυτονόμησης, την ευκαιρία για κοινωνική ζωή και τη δημιουργία κοινωνικών συναναστροφών.

Η διεπιστημονική ομάδα του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο», προσφέρει συστηματική και συνεχόμενη επιστημονική υποστήριξη τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη, παρέχοντας εξειδικευμένες παρεμβάσεις, μέσα σε ένα συνολικά οργανωμένο θεραπευτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο, βασισμένο στις αρχές του «Recovery» και του «Individual Placement and Support Model». Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες αξιολόγησης ετοιμότητας για εργασία, ομάδες ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων (job clubs) και εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής, τακτικές ομάδες υποστήριξης εργαζομένων και επίλυσης προβλημάτων, επισκέψεις από επαγγελματίες ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο για υποστήριξη και ειδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, εκπαίδευση και ενημέρωση της τοπικής κοινότητας που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 Διοικητικό Συμβούλιο

Την επίβλεψη των δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Συνεταιρισμού "Ηλιοτρόπιο" επιβλέπει ένα εκλεγμένο σώμα επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από επτά (7) τακτικά μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) ανήκουν στην α' κατηγορία μελών (άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες) και τα πέντε (5) ανήκουν στις κατηγορίες β' (εργαζόμενοι και επαγγελματίες από τον χώρο της ψυχικής υγείας) και γ' (δήμοι, κοινότητες, άλλα φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του δημοσίου, άνεργοι κ.ά).

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Κακοκέφαλος Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Αντωνόπουλος Γρηγόριος

Γραμματέας: Μπισμπίκη Αθηνά

Ταμίας: Ψωμά Σταυρούλα

Μέλος: Φωή Βαρβάρα

Μέλος: Βουλγαράκη Ευαγγελία

Μέλος: Χαλαζιά Μαγδαληνή

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο θεσμός των ΚοιΣΠΕ στην Ελλάδα.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε είναι οι πρώτες θεσμοθετημένες κοινωνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα με τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 2716/1999, περί «Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Για να το πετύχουν αυτό, έχουν εμπορική ιδιότητα και συνεπώς μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Οι επιχειρηματικές μονάδες δημιουργούνται, με γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης :

  • Είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους
  • Αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα
  • Έχουν εμπορική ιδιότητα και μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα
  • Τα μέλη του ΚοιΣΠΕ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :


Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε ποσοστό τουλάχιστον 35% 
Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας σε ποσοστό 45%
Δήμοι, Κοινότητες, Φυσικά Πρόσωπα, Ιδιώτες σε ποσοστό 20% 

Οι πόροι των ΚοιΣΠΕ προέρχονται από τα έσοδα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν, από δωρεές, χορηγίες και παραχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποδομών, από επιχορηγήσεις προερχόμενες από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Οι ΚοιΣΠΕ έχουν επιλέξει και δραστηριοποιούνται σε επιχειρηματικά αντικείμενα προσανατολισμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών όπως οι υπηρεσίες καθαριότητας, απεντόμωσης, απολύμανσης, υπηρεσίες εστίασης, η τυποποίηση και εμπορία παραδοσιακών προϊόντων, η λειτουργία κυλικείων και άλλα.

Μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί και λειτουργούν 28 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι 8 από αυτούς λειτουργούν στην Αττική.

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις